Izolație celuloză eco

Despre noi

IZOCEL PRODINSTAL
prima întreprindere socială de inserție din județul Neamț

IZOCEL PRODINSTAL – denumirea este un acronim derivat din IZOlație CELulozică PRODucție și INSTALare.

IZOCEL PRODINSTAL își datorează înființarea și funcționarea finanțării planului de afacere cu titlul: CELULOZA – IZOLAȚIA VIITORULUI, printr-un Contract de subvenție încheiat de Fundația Alături de Voi-Iași, România, beneficiar fiind întreprinderea IZOCEL PRODINSTAL. Cadrul mai amplu este determinat prin proiectul Acceleratorul de întreprinderi sociale în Regiunea Nord – Est – (POCU/449/4/16/128525) încheiat între MFE-AMPOCU/OI POCU responsabil și Fundația ”Alături de Voi”, România, în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Valoarea subvenție acordate este de 100.000 EUR, contribuția proprie asumată a fost de 12.500 EUR dar contribuția proprie efectivă este de cca. 20.000 EUR și va urca la 30.000 EUR.

Este creată și funcționează ca o întreprindere socială de inserție:

Întreprinderea socială este definită de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați.

Întreprinderea socială are câteva elemente definitorii:

a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

IZOCEL PRODINSTAL este atestată ca întreprindere socială cu nr. NT-8/17.12.2020.

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care:

a) are, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate.

Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și social. (conform art. 6 , lit. p) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale).

IZOCEL PRODINSTAL este atestată ca întreprindere socială de inserție primind Marca socială cu nr. NT-1/17.03.2021.

Acționarii IZOCEL PRODINSTAL sunt 5, dintre care un  olandez cu mare experiență de management și cu implicare serioasă în activitățile sociale, cu care lucrăm de peste 15 ani și o finlandeză cu expertiză în domeniul izolației celulozice dar și proiectelor sociale, activând în Tehnopolisul NOKIA, cu care lucrăm de peste 10 ani.

IZOCEL PRODINSTAL are în prezent 5 angajați dintre care doi aparțin grupului vulnerabil. Întreprinderea a închiriat din Finlanda o instalație completă de fabricare a izolației celulozice (20-25 tone/lună) și un echipament de insuflare/instalare a izolației (150 kg/oră).

IZOCEL PRODINSTAL este așadar un start-up social. Rolul finanțării acordate prin fondurile europene de excelentul administrator de granturi: Fundația alături de voi-Iași și prin Acceleratorul de afaceri al aceleiași Fundații. Subvenția primită are ca scop sustenabilitatea pe termen cel puțin mediu. Este cunoscut faptul că pentru un start-up primii doi ani sunt determinanți, fiind denumită această perioadă „groapa morții” start-up-urilor. 90% dintre acestea intră în colaps funcțional determinat de fluxul financiar deficitar al perioadei. În condițiile în care aportul asociaților este la limita suficienței plusul extrem de util de finanțare care vine prin acest tip de proiecte în general, prin proiectul precizat în special, conferă, în condițiile utilizării judicioase a finanțării, premize de sustenabilitate pe termen mediu. Utilizarea judicioasă este de altfel atent dar creativ și proactiv monitorizată de  administratorul de grant, Fundația Alături de Voi prin Acceleratorul de afaceri-ambele funcționând în Iași.

Asociații IZOCEL PRODINSTAL au avut disponibilitatea, mai puțin decât motivația, de a constitui o întreprindere socială de inserție.  Asociații au avut însă dorința, competențele, instrumentele și pârghiile necesare pentru implementarea cu succes a unui proiect de întreprindere socială de inserție cu sustenabilitate economică pe termen mediu și lung. Pentru ei este și un win-win între responsabilitatea socială și reziliența antreprenorială.

Cu privire la reziliența antreprenorială:

Start-up social a fost legat conceptual de FIBRATUS ECO WOOL SA societate româno-finlandeză. FIBRATUS ECO WOOL SA a  inițiat în 2018 și finalizat în 2020 cu partenerii din Finlanda o nouă investiție într-o instalație de producție de izolație celulozică, termică și fonică prin reciclarea hârtiei. Am pornit cu ani în urmă cu o instalație care a fost mutată și acum produce în Spania.  Anul trecut am investit din fonduri proprii 250.000 EUR într-o instalație nouă care produce  cca. 4 tone izolație/schimb și cca. 800 tone/an. Consumul în România este estimat la 1.800-2.000 tone/an din care peste 50% se aducea în 2019 din import.

Investitia imobiliară suport și cu utilitățile în special energie electrică de 200 KW putere instalată este de cca. 150.000 EUR prin dezvoltări succesive, concentrice.

Unde intervine reziliența antreprenorială ?

Pentru o producție și instalare a unei cât mai mari părți din izolația celulozică produsă de FIRBRATUS ECO WOOL și IZOCEL PRODINSTAL a fost și este necesară forță de muncă cu competențe și abilități specifice, pe care din experiența anterioară nu o găsești disponibilă și atunci trebuie să o pregătești.

IZOCEL PRODINSTAL și FIBRATUS ECO WOOL este un win-win perfect: persoanele din grupul vulnerabil au nevoie să muncească pentru reducerea expunerii vulnerabile, au nevoie de respect și empatie pentru vulnerabilitate. Însă odată integrate și respectate au resurse rare astăzi de creștere și loialitate.

În mod necesar astăzi dacă ai în vedere o strategie pe termen mediu sau lung, cea mai importanta componenta este resursa umană pe termen rezonabil/mediu 4-6 ani. Pe de altă parte dezvoltarea instalării de izolație celulozica care aduce valoarea adăugată de afacere mult superioară producției se impune a fi pregătită în special din perspectiva forței de muncă necesare.   

În aceste condiții am devansat planul de redresare și reziliență în foarte mic la nivelul nostru. Este un precursor și exemplu la scară al planului de redresare și reziliență, antamat de Fundația Alături de Voi  în 2019,  elaborat de UE în noiembrie, 2020, februarie 2021 mecanism în valoare de 672 miliarde EUR. Mecanismul urmează să fie transpus prin Planul Național de redresare și reziliență adoptat de Guvernul RO la 7.04.2021, Pilonul III, Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Proiectul implementat permite dotări funcționale de cca. 25.000 EUR.

Finanțarea este planificat direcționată 55% cheltuieli de personal, 12,5% contribuție la costurile fixe și variabile, etc. Finanțarea permite reducerea cheltuielilor fixe și variabile din totalul cheltuielilor operaționale de producție asigurate din rezultatul financiar al activității cu cca. 25% . În aceste condiții se va genera un excedent de flux financiar de cca. 20.000 EUR care va putea fi constitui resursă pentru finanțarea componentei sociale a activității și nu numai.

Despre izolația celulozică și producția de izolație celulozică la Săvinești

Prezent cu seriozitate pe piața de izolație celulozică din 2017- 2018, ca producători și instalatori prin FIBRATUS ECO WOOL SA. Furnizarea de echipamente s-a făcut de asociatul majoritar Fibratus Finlanda (peste 30 de ani experiență în izolația celulozică).

Piața a crescut constant, de la 400 tone/an la 1.800-2.000 tone/an în 2019.

Efectele de mediu și economice ale reciclării hârtiei:

1. Reduce emisiile de gaze cu efect de seră care pot contribui la schimbările climatice prin evitarea emisiilor de metan și reducerea energiei necesare unui număr de produse din hârtie;

2. Extinde furnizarea de fibre și contribuie la sechestrarea carbonului;

3. Salvează un spațiu considerabil de depozitare a deșeurilor;

4. Reduce consumul de energie și de apă;

5. Reduce necesitatea eliminării (adică depozitele de deșeuri sau incinerarea care scade cantitatea de CO2 produsă);

6. Fiecare copac tăiat înseamnă mai puțin carbon „sechestrat”. Atunci când copacii sunt recoltați pentru fabricarea hârtiei, carbonul este eliberat, în general, sub forma dioxidului de carbon. Atunci când viteza de absorbție a carbonului depășește viteza de eliberare, carbonul este considerat „sechestrat”. Sechestrarea de carbon reduce concentrațiile de gaze cu efect de seră prin îndepărtarea dioxidului de carbon din atmosferă;

7. Poluarea aerului este astfel redusă cu aproximativ 74% față de producția de hârtie din surse naturale primare;

8. Poluarea apelor scade cu circa 35%;

9. O tonă de hârtie reciclată înseamnă că 17 copaci nu mai trebuie tăiați;

10. Pentru fiecare tonă de hârtie reciclată se economisesc peste 26 de tone de apă și aproape 1,8 tone de combustibil.

La fiecare reciclare gradul de defibrare se mărește existând un număr de reciclări utile – 5-7 ori după care reciclarea pentru produse/ambalaje de hârtie și carton este imposibilă tehnic.

Reciclarea prin izolație permite utilizarea oricărui deșeu de hârtie și carton inclusiv excepțiile generale de la reciclare.

Rata de reciclare a hârtiei în România este de 14% (2017-EUROSTAT) față de 60 – 70% media E.U.; gradul de colectare a maculaturii în România este de 43-44%, față de media Uniunii Europene de peste 85%.